Regulamin sklepu

REGULAMIN REZERWACJI

SPIS TREŚCI:

    1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

    2. REZERWACJA

    3. ANULOWANIE I ZMIANY REZERWACJI

    4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI

    5. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

    6. DANE OSOBOWE

    7. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

    8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Definicje:

FLORIAŃSKA SP. Z O.O.
Floriańska 13
31-019 Kraków
NIP: 6762575038

E-mail: krakow@piwnespa.com

FORMULARZ REZERWACJI – formularz dostępny na Stronie Internetowej umożliwiający dokonanie Rezerwacji przez Usługobiorcę.

KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony Internetowej.

REZERWACJA – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Rezerwacji określające istotne warunki Usługi i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy o świadczenie Usługi z Firmą.

STRONA INTERNETOWA – strona internetowa Usługodawcy dostępna pod adresem internetowym krakow.piwnespa.com.

USŁUGA – usługa świadczona przez Firmę na rzecz Klienta na warunkach ustalonych wspólnie przez Klienta i Firmę przed zawarciem umowy o jej świadczenie.

USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony Internetowej zgodnie z Regulaminem.

USŁUGOBIORCA, KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej, a także która zamierza zawrzeć umowę świadczenia Usługi z Firmą.

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

1.2. Strona Internetowa dostępna pod adresem internetowym krakow.piwnespa.com prowadzona jest przez Usługodawcę.

1.3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Strony Internetowej, z zastrzeżeniem postanowień skierowanych wyraźnie jedynie do konsumentów albo do przedsiębiorców. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

1.4. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości Usługodawca wskazuje, że samo zawarcie umowy wykonania danej Usługi objętej wizytą oraz jej realizacja przez strony dokonywana jest poza Stroną Internetową.

2. REZERWACJA

2.1. Na Stronie Internetowej dostępna jest następująca Usługa Elektroniczna: Formularz Rezerwacji.

Formularz Rezerwacji – korzystanie z Formularza Rezerwacji rozpoczyna się z momentem kliknięcia na Stronie Internetowej pola „Zarezerwuj teraz” lub kliknięciu odpowiedniego przycisku pod usługą. Dokonanie Rezerwacji następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie trzech kolejnych kroków:

(1) Wybór rodzaju usługi i terminu wizyty

(2) Wypełnienie Formularza Rezerwacji i kliknięcie pola „Wyślij”.  W Formularzu Rezerwacji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu komórkowego oraz istotnych warunków dotyczących Usługi wskazanych w Formularzu Rezerwacji. – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na Stronie Internetowej).

(3) Dokonanie wymaganej płatności online.

Po dokonaniu rezerwacji Usługodawca prześle Potwierdzenie Rezerwacji na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail.

Usługa Elektroniczna Formularz Rezerwacji świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Rezerwacji za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Rezerwacji za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę. 

2.2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu Internetowego w tym Konta Klienta: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML5; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript, (5) dowolna rozdzielczość ekranu.

2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Strony Internetowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3. ANULOWANIE I ZMIANY REZERWACJI

3.1. W celu anulowania dokonanej rezerwacji należy kliknąć w odpowiedni link w przesłanym w momencie rezerwacji e-mail lub skontaktować się z usługodawcą tel: + 48 12 259 27 69, krakow@piwnespa.com 

3.2. W razie rezygnacji z zarezerwowanego zabiegu w Piwnym Spa, Spa:

a) zwraca 100% wartości zabiegu w przypadku rezygnacji zgłoszonej do 7 dni przed planowanym zabiegiem.

b) zwraca 30% wartości zabiegu w przypadku rezygnacji zgłoszonej na mniej niż 7 dni przed planowanym zabiegiem.

c) nie zwraca wartości zabiegu w przypadku rezygnacji zgłoszonej na mniej niż 24 godziny przed planowaną wizytą.

d) zasady dotyczące zwrotu wartości zabiegu w przypadku rezygnacji obowiązują niezależnie od dnia, w którym dokonano rezerwacji.

3.3. Jeżeli z tytułu anulowania rezerwacji Usługobiorcy przysługuje zwrot środków, nastąpi to w sposób odpowiadający dokonanej płatności w terminie 14 dni.

3.4. Zmianę terminu zabiegu w Piwnym Spa:

a) można dokonać do 24 godzin przed planowaną wizytą bez dodatkowych opłat. Nowy termin zabiegu nie może być anulowany.

b) nie można dokonać na mniej niż 24 godziny przed planowaną wizytą. 

W celu zmiany terminu należy skontaktować się z usługodawcą tel: + 48 12 259 27 69, krakow@piwnespa.com .

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI

4.1. Strona Internetowa ma na celu umożliwienie i ułatwienie Klientowi złożenia Rezerwacji na wizytę przez Internet i zawarcia umowy o świadczenie Usługi. 

4.2. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi między Klientem i Firmą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Rezerwacji za pomocą Formularza Rezerwacji. Sama umowa o świadczenie Usługi jest zawierana przez strony poza Stroną Internetową.

5. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

5.1. Reklamacje związane ze świadczeniem przez Firmę Usługi Elektronicznej oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Strony Internetowej mogą zostać złożona przez Usługobiorcę lub Klienta na przykład: (1) pisemnie na adres:Floriańska 13 31-019 Kraków lub (2) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: krakow@piwnespa.com. 

5.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady lub nieprawidłowości; (2) żądania; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Firmę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. 

5.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Firmę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

6. DANE OSOBOWE

6.1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy/Klienta jest Usługodawca/Firma.

6.2. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

6.3. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim, ale może powierzać ich przetwarzanie, w szczególności w celu ich przechowywania na serwerze oraz realizacji usługi.

6.4. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

6.5. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii znajduje się w polityce prywatności dostępnej pod adresem: http:/piwnespa.com/polityka-prywatnosci .

7.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Umowy zawierane są w języku polskim.

7.2. Zmiana Regulaminu:

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, dodaniu nowego przedmiotu Rezerwacji – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. 

W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

7.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

REGULAMIN PIWNEGO SPA

Niniejszy regulamin określa organizację i zasady korzystania z usług świadczonych przez Beernarium Piwne Spa zlokalizowanym pod adresem Floriańska 13, 31-019 Kraków.

W niniejszym regulaminie posłużono się następującymi definicjami:

 1. Spa – firma Piwne Spa
 2. Personel – osoby pracujące w Piwnym Spa
 3. Gość – oznacza to osobę fizyczną, korzystającą z usług Piwnego Spa.
 4. Zabieg – kąpiel, masaż, peeling i inne usługi świadczone przez Piwne Spa.
 1. Piwne Spa otwarte jest codziennie w godzinach 14:00-20:00. Spa zastrzega sobie możliwość zmiany godzin otwarcia oraz zupełnego zamknięcia obiektu w określone dni.
 2. Na zabieg należy przybyć punktualnie na umówioną godzinę.
 3. W przypadku spóźnienia na umówiony termin, Spa zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu zabiegu, bez możliwości obniżenia ceny zabiegu.
 4. Zakup usług z oferty Piwnego Spa, a także samo przystąpienie do skorzystania z usługi są równoznaczne ze złożeniem przez Gościa oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Piwne Spa oraz zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 5. Osoby przebywające na terenie Piwnego Spa zobowiązane są do zmiany obuwia na jednorazowe kapcie oraz przebrania się w szlafrok. Kapcie i szlafrok udostępniane są Gościom w Spa.
 6. Wnoszenie urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz rejestrowanie obrazu lub dźwięku jest możliwe tylko za zgodą personelu Piwnego Spa.
 7. Piwne Spa jest strefą ciszy i relaksu. Personel ma prawo wyprosić Gości, którzy nie dostosowują się do zasad przestrzegania ciszy lub w jakikolwiek sposób powodować będą dyskomfort u innych Gości korzystających ze Piwnego Spa.
 8. Rezerwacji zabiegów w Piwnym Spa można dokonać przez stronę internetową krakow.piwnespa.com, telefonicznie +48 515 635 284, bądź mailowo krakow@piwnespa.com.
 9. Potwierdzenie rezerwacji wymaga wpłaty 100% ceny za rezerwowane zabiegi.
 10. Istnieje możliwość anulacji lub zmiany terminu zabiegu.

W razie rezygnacji z zarezerwowanego zabiegu w Piwnym Spa, Spa:

 • zwraca 100% wartości zabiegu w przypadku rezygnacji zgłoszonej do 7 dni przed planowanym zabiegiem,
 • zwraca 30% wartości zabiegu w przypadku rezygnacji zgłoszonej na mniej niż 7 dni przed planowanym zabiegiem,
 • nie zwraca wartości zabiegu w przypadku rezygnacji zgłoszonej na mniej niż 24 godziny przed planowaną wizytą,
 • jeżeli z tytułu anulowania rezerwacji przysługuje zwrot środków, Gość ma obowiązek ubiegać się o zwrot środków poprzez kontakt mailowy krakow@piwnespa.com. Zwrot nastąpi to w sposób odpowiadający dokonanej płatności w terminie 14 dni.

Zmianę terminu zabiegu w Piwnym Spa:

 • można dokonać do 24 godzin przed planowaną wizytą bez dodatkowych opłat. Nowy termin zabiegu nie może być anulowany,
 • nie można dokonać na mniej niż 24 godziny przed planowaną wizytą.
 1. W przypadku braku wcześniejszej rezerwacji Gość może skorzystać z usług pod warunkiem wolnych miejsc.
 2. Zabieg w Piwnym Spa można zakupić w postaci Vouchera Upominkowego poprzez stronę www.krakow.piwnespa.com lub kontaktując się z recepcją Spa. Jeśli oferta nie wskazuje inaczej ważność vouchera wynosi 12 miesięcy od daty zakupu. Niewykorzystany voucher można zwrócić w terminie 14 dni od dnia zakupu. W takim przypadku zwrot środków nastąpi w sposób odpowiadający dokonanej płatności w terminie 14 dni. Voucher nie można zamienić na ekwiwalent pieniężny. Za niewykorzystany voucher nie przysługuje zwrot kosztów. Zrealizować voucher można tylko po wcześniejszym kontakcie ze Spa i rezerwacji miejsca. Umówionego terminu realizacji vouchera nie można zmienić na mniej niż 24h przed wizytą. W przypadku nie stawienia się na umówiony termin, voucher staje się nieważny. 
 3. Dzieci i młodzież do lat 16 może korzystać z usług tylko za zgodą i w obecności rodzica lub opiekuna prawnego.
 4. Na terenie Piwnego Spa obowiązuje zakaz:
 • palenia tytoniu,
 • wnoszenia i spożywania własnej żywności i napoi
 • używania narkotyków i innych środków odurzających itp.
 • wprowadzania zwierząt
 1. Zalecamy przybycie do Spa bez biżuterii oraz przedmiotów wartościowych. W innym przypadku zostaną Państwo poproszeni o zdjęcie biżuterii przed zabiegiem.
 2. Zaleca się przebranie w kabinach przebieralni i pozostawienie rzeczy osobistych w przeznaczonych do tego szafkach.
 3. Piwne Spa nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafka czy na terenie SPA.
 4. Spa to strefa ciszy, na terenie SPA zabrania się hałasowania, głośnych rozmów i zachowania uznanego powszechnie za nieprzyzwoite.
 5. Gość ponosi pełną odpowiedzialność finansową za wszelkie spowodowane przez niego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność, uszkodzenia, zniszczenia wyposażenia Piwnego Spa.
 6. Do Piwnego Spa nie będą wpuszczane osoby:
 • których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
 • z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry,
 • dla których wykonania usługi w Piwnym Spa może stanowić zagrożenie życia lub zdrowia
 • których zachowanie stanowić może zagrożenie dla innych gości i pracowników SPA,
 • których stan higieny osobistej odbiega od ogólnie przyjętych norm.
 1. Gość naruszający spokojną atmosferę w SPA lub przepisy regulaminu Piwnego Spa będzie usuwany z obiektu bez zwrotu poniesionych kosztów zabiegu.
 2. Przed przystąpieniem do zabiegu w Piwnym Spa Goście zobowiązani są do wypełnienia ankiety zdrowotnej.
 3. Przeciwwskazania do zabiegów w Piwnym Spa:
 • epilepsja:
 • choroby nowotworowe;
 • choroby wirusowe z podwyższoną temperaturą ciała;
 • rozrusznik serca;
 • rany otwarte, świeże złamania, zwichnięcia, skręcenia;
 1. Wszelkie reklamacje i zażalenia należy zgłaszać podczas zabiegu bądź bezpośrednio po nim. W innych przypadkach reklamacje nie będą uwzględniane.
 2. Będziemy wdzięczni Państwu za zgłaszanie Personelowi Piwnego Spa wszelkich nieprawidłowości, usterek, uwag, które mogą mieć wpływ na eksploatację Spa i jakość świadczonych w nim usług.
 1. W trosce o własne bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych prosimy o stosowanie się do powyższych reguł.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Jeżeli tutaj trafiłeś, to niezawodny znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiemy, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie ten dokument, w którym znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem z naszej strony.

Informacja formalna na początek – administratorem jest:

FLORIAŃSKA SP. Z O.O.
Floriańska 13, 31-019 Kraków
NIP: 6762575038

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres krakow@piwnespa.com.

Skrócona wersja – najważniejsze informacje

Dbamy o Twoją prywatność, ale również o Twój czas. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności.

    • Dokonując rezerwacji na naszej stronie, zakładając konto, edytując swoje dane, zapisując się do newslettera, składając reklamację lub po prostu kontaktując się z nami, przekazujesz nam swoje dane osobowe, a my gwarantujemy Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.

    • Korzystamy z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google dotyczące usługi Google Analytics.

    • Korzystamy z narzędzi marketingowych zapewnianych przez serwis Facebook oraz z narzędzi marketingowych Google, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Facebook, w szczególności Pixela Facebooka oraz plików cookies firmy Google.

    • Zapewniamy Ci możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies firmy Oracle związanych z usługą AddThis.

    • Prezentujemy na stronach treści pochodzące z serwisów trzecich, w szczególności z serwisu YouTube, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google związanych z usługą YouTube.

    • Wykorzystujemy pliki cookies własne, byś mógł w sposób komfortowy korzystać ze strony, w tym do śledzenia podejmowanych przez Ciebie kroków podczas korzystania ze strony internetowej, takich jak kliknięcia w linki i inne obiekty.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Ciebie wystarczające, poniżej znajdziesz dalej idące szczegóły.

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest:

FLORIAŃSKA SP. Z O.O.
Floriańska 13, 31-019 Kraków
NIP: 6762575038

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: postanowienia poniżej zawierające szczegółowy opis różnych celów przetwarzania danych).

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

    1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

    2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

    3. prawo do przenoszenia danych,

    4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,

    5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z nami pod adresem krakow@piwnespa.com. Możemy odmówić Ci realizacji niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania przez nas danych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by dokonać rezerwacji, założyć konto, zapisać się do newslettera, złożyć reklamację czy po prostu skontaktować się z nami.

Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

1. SAFI STUDIO Paweł Nowakowski (ul. Spacerowa 25, 05-152 Dębina NIP 5311610855) – właścicielowi oprogramowania bookero.pl w celu korzystania z systemu rezerwacji.

Z uwagi na bieżące cele operacyjne do powierzenia danych osobowych może również dochodzić na rzecz innych podmiotów.

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Rezerwacja i konto użytkownika. Składając rezerwacje i/lub zakładając konto użytkownika, musisz podać swoje podstawowe dane, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

Swoje dane przypisane do konta w każdej chwili możesz zmodyfikować z wykorzystaniem opcji dostępnych po zalogowaniu się do panelu.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest umowa o świadczenie usługi, którą zawierasz z administratorem na podstawie regulaminu.

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez czas trwania umowy, o której mowa powyżej. W każdej chwili możesz podjąć decyzję o ich usunięciu, co skutkować będzie również usunięciem twoich danych osobowych z bazy. Pamiętaj jednak, że usunięcie konta nie skutkuje usunięciem danych widniejących na fakturach, jeżeli zostały one wystawione.

Faktury. Jeżeli w związku ze świadczonymi usługami wystawiamy Ci fakturę, to w tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym przypadku jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury. Ponadto, wszystkie wystawione faktury uwzględniane są w dokumentacji księgowej, w związku z czym Twoje dane w sposób naturalny będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa.

Reklamacje. Jeżeli składasz reklamację, to przekazujesz nam dane w niej zawarte, a my te dane przetwarzamy w celu realizacji procedury reklamacyjnej.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest w tym przypadku wypełnienie przez nas prawnych obowiązków związanych z procedurą reklamacyjną.

Newsletter. Zapisując się do newslettera, przekazujesz nam swoje dane osobowe w postaci imienia, nazwiska oraz adresu e-mail, a my te dane przetwarzamy w celu przesyłania Ci newslettera.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest w tym przypadku Twoja zgoda wyrażana poprzez zaznaczenie stosownej treści checkboxa podczas dokonywania rezerwacji lub zakładania konta.

Dane podane w formularzu rezerwacji podczas zapisu do newslettera zostaną zapisane w bazie systemu mailingowego i będą w niej przechowywane przez czas trwania abonamentu, chyba że wcześniej zrezygnujesz z otrzymywania newslettera, co spowoduje usunięcie danych z bazy.

Kontakt e-mailowy. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu.

Twoje dane osobowe przekazywane nam w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi Twojego zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

Cookies pozwalają nam:

    • zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony jakiego oczekujesz,

    • pamiętać Twoje zalogowanie do konta użytkownika przy każdej wizycie na stronie,

    • pamiętać Twoje ustawienia podczas i pomiędzy wizytami na stronie,

    • poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony,

    • ulepszać funkcje dostępne dla Ciebie na stronie,

    • korzystać z narzędzi analitycznych,

    • korzystać z narzędzi marketingowych,

    • zapewniać Ci możliwość korzystania z funkcji społecznościowych,

    • wyświetlać treści pochodzące z serwisów trzecich.

Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne. Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Jeżeli chodzi o cookies własne, wykorzystujemy je w celu prawidłowego działania strony, a w szczególności w następujących celach:

    • określenie, czy jesteś zalogowany, czy nie,

    • pamiętanie twojego zalogowania,

    • odnotowanie faktu akceptacji regulaminu.

Cookies podmiotów trzecich. Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Analiza i statystyka. Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na Twoją identyfikację. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google dotyczące usługi Google Analytics.

Marketing. Korzystamy z narzędzi marketingowych zapewnianych przez serwis Facebook oraz przez Google, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Facebook, w szczególności Pixela Facebooka, jak również plików cookies firmy Google.

Funkcje społecznościowe. Zapewniamy Ci możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies firmy Oracle związanych z usługą AddThis.

Treści z serwisów zewnętrznych. Wyświetlamy na stronach treści pochodzące z serwisów trzecich, w szczególności z serwisu YouTube. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google związane z usługą YouTube.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.